Kham nam khoa 2 lan/nam khong chi giup nam gioi phat hien nhung benh ly nam khoa nguy hiem. Dong thoi, con giup nam gioi co nhung thong tin huu ich ve cach ve sinh, cham soc suc khoe sinh san cua minh. Tuy nhien, nhieu nguoi van thac mac kham nam khoa la kham nhung gi? Bai viet duoi day co le se huu ich cho nhung ai dang co chung thac mac nay.

Cac buoc kiem tra benh nam khoa

Kham nam khoa la toan bo nhung chan doan va xet nghiem giup phat hien va dieu tri cac benh nam khoa. Trong do, cac benh nam khoa tieu bieu lien quan den duong vat, tinh hoan, he thong ong dan tinh, tui tinh, tuyen tien liet,…

Cac bac si khuyen cao benh nhan nen thuc hien kham nam khoa 6 thang/ lan de dam bao duy tri suc khoe. Dong thoi, co the nhanh chong phat hien nhung can benh dang co nguy co tiem an bung phat. Quy trinh kiem tra nam khoa bao gom nhung buoc co ban nhu sau:

Buoc 1: tham kham tong quat

Truoc khi tien hanh tham kham nam khoa, nguoi benh nen co tam ly thoai mai va tranh dau benh. Trong do, nguoi benh phai thang than va thanh that ve thong tin suc khoe cua minh.

Bac si tien hanh hoi ve tieu su benh tat, nhung thuc pham di ung, thuoc dang dung. Dong thoi, ghi lai nhung so lieu co ban ve can nang, chieu cao, nhip tim, huyet ap, chi so tieu duong,…..Dieu nay ho tro rat lon trong qua trinh dieu tri benh.

Buoc 2: kiem tra bo phan sinh duc

Day la mot trong nhung buoc kiem tra vo cung quan trong. Boi le duong vat la mot trong nhung yeu to quan trong trong he thong sinh san cua nam gioi. Cac trieu chung bat thuong nao deu bao hieu nhung bat on trong suc khoe nam gioi.

Neu duong vat co man do, ngua ngay hay co mun rop sinh duc, tham chi co mu va dich chay ra thi can phai dieu tri gap.

Buoc 3: tien hanh xet nghiem

Cac xet nghiem bao gom xet nghiem thuong quy va xet nghiem chuyen sau. Bac si chi dinh benh nhan thuc hien xet nghiem mau va nuoc tieu truoc tien. Dieu nay giup cho bac si co the dua ra nhung chi so quan trong ve so luong cac chat trong co the.

Mot so xet nghiem chuyen sau bao gom:

Xet nghiem tinh dich do

Danh gia hormones

Danh gia chat luong di truyen o nam gioi

Thong thuong, cac bac si tien hanh cac xet nghiem nay 2 lan moi cho ra ket qua chinh xac nhat.

Buoc 4: tu van va len phac do dieu tri

Bac si tra ket qua cho benh nhan sau mot thoi gian ngan cho doi. Sau do, bac si truc tiep trao doi ket qua voi benh nhan. Dong thoi, bac si tien hanh len phac do dieu tri.

Cac phuong phap duoc ap dung phai phu hop voi the trang, tinh trang benh va chi phi cua benh nhan. Theo do, benh nhan nen tuan thu dung theo chi dan cua bac si, tranh tai phat.

Dia chi kiem tra benh nam khoa an toan, hieu qua va nhanh chong

Mot trong nhung dia chi ma benh nhan nam nen toi do chinh la phong kham da khoa thai ha ha noi https://phongkhamdakhoathaiha.com/dia-chi-benh-vien-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-ha-noi-102250.html. Phong kham khong chi la mot dia chi uy tin de kham chua ma con dem lai cho benh nhan cam giac thoai mai nhu o nha. Phong kham so huu nhung dac diem vuot troi nhu sau:

Ve phap ly

Phong kham da khoa thai ha ha noi la don vi y te chinh quy duoc so y te ha noi cap phep hoat dong theo tieu chuan phong kham quoc te. Phong kham co nhieu hang muc dieu tri benh nam khoa, va co nhieu phuong phap dieu tri tien tien, hieu qua cao. 

Ve bac si

Doi ngu y bac si tai phong kham la nhung nguoi co trinh do chuyen mon cao, day dan kinh nghiem trong viec kham va dieu tri cac benh nam khoa. Ho da nhan duoc su tin tuong, tin nhiem cua dong dao benh nhan nam gioi.

Ve co so vat chat

He thong co so vat chat, trang thiet bi may moc y te tai phong kham duoc nhap khau dong bo tu chau au. Dieu nay phuc vu cho qua trinh kham chua benh va lam xet nghiem nam khoa nhanh chong cho ra ket qua.

Ve dich vu y te

Cac thu tuc tham kham tai phong kham dien ra theo mot cach toi uu hoa.

Moi thong tin ca nhan cua nguoi benh duoc bao mat tuyet doi.

Chi phi kham duoc niem yet cong khai va trao doi cu the voi nguoi benh.

Doi ngu nhan vien tu van luon hoat dong 24/24 san sang chia se moi lo lang cung nguoi benh. Ban co the goi dien toi so 0365115116 hoac toi dia chi so  de duoc tu van mien phi!

Chi tiet xem tai day https://phongkhamdakhoathaiha.com/.

    hahaiyen9292 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()